Regulamin sklepu internetowego  DECOREN Łukasz Nieckarz

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1 Sklep internetowy DECOREN działający pod adresem www.decoren.pl, prowadzony jest przez Elektrołuk Łukasz Nieckarz z siedzibą w Lubaczowie (37-600) przy ul. Rzemieślniczej 3, nr NIP9182006638, nr Regon 367554211, zwanym dalej: Łukasz Nieckarz Usługi elektryczne ELEKTROŁUK
, Sklep lub Sklep internetowy.

1.2 Poniższy tekst stanowi regulamin  sklepu prowadzonego pod adresem www.decoren.pl. Regulamin ten określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.decoren.pl i obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.

1.3. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu ma DECOREN Renata Nieckarz, zwany w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.

1.4. Domena internetowa www.decoren.pl stanowi własność DECOREN z siedzibą w Lubaczowie (37-600) przy ul. Rzemieślniczej 3, nr NIP 918-200-66-38, nr Regon 367554211,

1.5 Słownik pojęć:

Sprzedawca – Elektrołuk Łukasz Nieckarz z siedzibą w Lubaczowie (37-600) przy ul. Rzemieślniczej 3, nr NIP 918-200-66-38, nr Regon 367554211,
Klient –(i) osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym
Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy,  sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia
Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Sklepu Internetowego dla celów potwierdzenia swojej tożsamości. Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy
Login – identyfikator Klienta w Sklepie Internetowym – szereg  znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi
Sklep Internetowy –  platforma umożliwiająca składanie zamówień na artykuły dekoracyjne pod adresem www.decoren.pl które po ich zaakceptowaniu będą realizowane przez DECOREN
Towar –artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym
Koszty dostarczenia Towaru – koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót
Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres, pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta oraz czas dostawy
Osoba Upoważniona - Klient lub inna wskazana przez Klienta pełnoletnia osoba, która jest uprawniona od odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonania wszystkich uprawnień przysługujących kupującemu, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany produkt taka gwarancja została wystawiona

 

§ 1
Warunki realizacji zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://www.decoren.pl. Klient po zarejestrowaniu się lub zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji  „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru produktu i płatności za zamówienie.
 2. Możliwe jest również składanie przez Klienta zamówień za pomocą wiadomości e-mail skierowanej na adres biuro@decoren.pl, która musi zawierać wszystkie elementy wskazane w §1 ust. 4 Regulaminu Sklepu Internetowego. Wiadomość Klienta rozpoczyna procedurę składania zamówienia. Do ostatecznego złożenia zamówienia i zawarcia umowy dochodzi po przesłaniu przez Klienta wiadomości e-mail z wyraźnym potwierdzeniem woli zawarcia umowy, po uprzednim zapoznaniu się przez Klienta z informacjami przesłanymi przez Sklep Internetowy.
 3. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym.
 4. W zamówieniu (w Koszyku/wiadomości e-mail), Klient określa:
  1. zamawiany towar;
  2. adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz dane (w tym adres). Mogą to być dwa różne adresy;
  3. sposób dostawy;
  4. sposób płatności.
 5. Na etapie składania zamówienia Klient ma możliwość wpisania kodu otrzymanego od Sklepu Internetowego uprawniającego do rabatu.
 6. W chwili składania zamówienia Klient może mieć możliwość podzielenia zamówienia na kilka paczek. W takiej sytuacji podziału zamówienia Sklep Internetowy może dokonać biorąc pod uwagę przewidywany czas realizacji zamówienia. Klient zostaje poinformowany o kosztach zamówionego towaru oraz o kosztach dostawy towaru.
 7. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 8. Warunkiem realizacji zamówienia jest uiszczenie opłaty za towar i przesyłkę w przeciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia oraz poprawne wypełnienie formularza zamówienia wraz z wpisaniem co najmniej obligatoryjnych informacji. Formularz zamówienia zawierający niekompletny zestaw informacji nie jest uważany za złożenie zamówienia. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Klient otrzymuje informację zwrotną zawierającą unikalny numer zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail. E-mail jest również gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sklepu. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty

Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie https://www.decoren.pl.
 2. Ceny w Sklepie Internetowym zamieszczone przy oferowanym produkcie:
  1. podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta przy użyciu przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub w chwili potwierdzenia chęci złożenia przez Klienta zamówienia za pomocą wiadomości e-mail.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie Sklepu Internetowego, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy i formy płatności.
 5. W przypadku zamówień składanych za pomocą wiadomości e-mail, Klient zostaje poinformowany o całkowitej wartości zamówienia w wiadomości zwrotnej ze Sklepu Internetowego.
 6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 7. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Sklep Internetowy nie odpowiada za omyłkowe połączenie dwóch lub więcej promocji w wyniku błędu systemu informatycznego i jest uprawniony do anulowania takiego zamówienia.

§ 3
Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@decoren.pl pod warunkiem, że zamówienie nie zostało zrealizowane i wysłane na wskazany przez Klienta adres dostawy.
 2. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy, sposobie dostawy, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na rachunek bankowy Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada rachunku bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres.
 3. Prawo rezygnacji z zamówienia nie przysługuje w odniesieniu do zamówień obejmujących przedmioty wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, jeśli proces realizacji zamówienia został rozpoczęty.

§ 4
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
  1. przelew zwykły: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nie przekraczającym 14 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu. Koszty dostawy zamówionego towaru, w wypadku wyboru form płatności PRZELEW ZWYKŁY ponosi Klient numer konta: 65 1240 2584 1111 0010 7423 0591 Bank Pekao SA. dane do przelewu: Elektrołuk Łukasz Nieckarz ul. Rzemieślnicza 3, 37-600 Lubaczów tytuł przelewu: numer zamówienia.
  2. za pobraniem - w momencie odebrania paczki

 2. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego.
 3. Kody rabatowe są ważne przez okres ważności w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.
 4. W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

§ 5
Czas realizacji zamówień. Dostawa.

 1. Przy oferowanych towarach Sklep Internetowy podaje czas realizacji zamówienia (w dniach roboczych). Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.
 2. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres dostawy.
 3. Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 4. Koszty dostawy nie obejmują montażu poszczególnych elementów zamówienia.
 5. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta jest sumą czasu realizacji zamówienia (opisanego w ust. 4 roz. VII) oraz czasu doręczenia przesyłki.

 6. Wszyscy Klienci sklepu posiadają możliwość obserwacji status złożonego zamówienia. Klienci posiadający Konto Klienta, informacje o zamówieniu znajdą w zakładce MOJE KONTO na stronie www.decoren.pl. Klienci nie posiadający Konta Klienta, informacje o zamówieniu uzyskają klikając w link otrzymany e-mailem na adres Klienta, wskazany podczas składania zamówienia.

 7. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie.

 8. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@decoren.pl

§ 6
Reklamacja

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.decoren.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie towary są ręcznie wykonane, co nie pozwala na zapewnienie stuprocentowej powtarzalności..
 2. W przypadku jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną Klient ma prawo dochodzić uprawnień z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 3. O zamiarze dochodzenia uprawnień z rękojmi Klient powinien poinformować Sklep Internetowy za pomocą wiadomości e-mail lub telefoniczne. Sklep Internetowy odbierze od Klienta reklamowany towar wraz z dowodem jego zakupu i wypełnionym Formularzem reklamacyjnym w uzgodnionym przez Strony terminie, na swój koszt.  
 4. Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z niezbędną dokumentacją ustosunkuje się do zgłoszenia Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep wymieni kupiony towar na pełnowartościowy (nowy lub naprawiony). Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. Jeśli okaże się to niemożliwe Sklep dokona zwrotu pełnej kwoty zapłaconej za towar wraz z kosztami przesyłki.
 6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma informację na temat odmowy reklamacji, a towar zostanie odesłany. Wszelkie koszty w takim wypadku są bezzwrotne
 7. Reklamacji nie podlegają odbarwienia oraz uszkodzenia powstałe poprzez niewłaściwe użytkowanie lub konserwację oraz naturalne zużycie towaru w wyniku korzystania zgodnie z przeznaczeniem. Reklamacji nie podlegają przedmioty, których wygląd (np. kolor, natężenia barwy) jest zależny od indywidualnych ustawień monitora Klienta, a także przedmioty, w których opisie była notka o możliwości niewielkiej różnicy w wyglądzie lub kolorystyce.

  8.7  Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji

 8. Klient zobowiązany jest do odbioru towaru, co do którego dochodził roszczeń z rękojmi. W razie nieodebrania towaru przez Klienta, Sklep wezwie Klienta do odebrania towaru w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Sklep będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru, która wynosić będzie 5 złotych brutto od jednej sztuki nieodebranego towaru naliczanej za każdy dzień przechowania. O decyzji co do dalszego postępowania z nieodebranym towarem Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta.
 9. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie zgłoszona w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, o ile w ciągu roku od wykrycia wady o tym fakcie Klient zawiadomi Sklep Internetowy.
 10. W przypadku umów zawartych z Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sklep Internetowy wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi
 11. Reklamację wynikającą z niedostarczenia przesyłki można składać dopiero po upływie maksymalnego czasu na doręczenie przesyłki, tj. 14 dni. Klient powiadamia Sklep Internetowy o fakcie nieotrzymania przesyłki drogą mailową na adres  biuro@decoren.pl przez formularz kontaktowy na stronie Sklepu lub drogą pisemną na adres Sprzedawcy. Jeżeli przesyłka została wysłana oraz upłynął termin doręczenia przesyłki określony w Regulaminie firmy świadczącej usługę doręczenia, Sprzedawca może złożyć reklamację. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - przesyłka została zagubiona, niedostarczona - Klient niezwłocznie otrzyma od sklepu zwrot całej wpłaconej kwoty na wskazany numer konta.

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia przedmiotu zamówienia w posiadanie lub od dnia, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie przedmiotu zamówienia, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
 2. Możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy uzależniona jest od złożenia przez Klienta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w §7 ust. 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać informacje pozwalające na określenie umowy, którego dotyczy. Może ono zostać złożone na Formularzu odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać drogą mailową na adres: biuro@decoren.pl. Sklep Internetowy zobowiązany jest drogą mailową przesłać Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Sklep Internetowy zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym za koszty dostarczenia rzeczy Sklep Internetowy odpowiada do wysokości najtańszego, oferowanego sposobu dostarczenia zamówienia. Jednocześnie Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania przedmiotu zamówienia z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania. 
 6. Klient ma obowiązek zwrócić przedmiot zamówienia w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar należy doręczyć na adres Elektrołuk Łukasz Nieckarz ul. Rzemieślnicza 3 37-600 Lubaczów
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu zamówienia.
 8. Klient zobowiązany jest do zwrotu  wraz ze wszystkimi dokumentami, nośnikami oraz instrukcjami, które otrzymał oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu zamówienia.
 9. Sklep Internetowy przyjmie zwrot, gdy towar zostanie doręczony przez Klienta na adres podany w § 7 ust. 5. Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.
 10. Wszelkie zwroty ceny uiszczonej za zwracany towar następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w tym w szczególności nie uprawnia do zwrotu produktów np. ze zdobieniem, malowaniem wykonanym na zlecenie Klienta, zmianą materiałów, z których produkt jest wykonany, zmianą rozmiaru itp. oraz towarów niewystępujących w standardowej ofercie  Sklepu , wykonanych lub sprowadzonych na specjalne zamówienie Klienta według jego specyfikacji a  w szczególności  produktów personalizowanych
 12. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, nie mają zastosowania postanowienia § 7 Regulaminu.

§ 8
Newsletter Sklepu Internetowego

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
 2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

§ 9
Promocje

 1. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których liczba jest zawsze ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

§ 10

Ochrona Praw Autorskich

Wszystkie wyroby oraz  zdjęcia wyrobów zamieszczone na stronie oraz teksty im przypisane są własnością Elektrołuk  Łukasz Nieckarz

Wykorzystywanie autorskich wzorów i ich kopiowanie, plagiat, przedruk tekstów, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki ze strony, tekstów opisów, bez zezwolenia jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim  i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83).

Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony www.decoren.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

§ 11

Uszkodzenia przesyłek

W przypadku dostarczenia przesyłki uszkodzonej w transporcie i braku możliwości stwierdzenia uszkodzenia produktu, które może z tego wynikać, zaleca się jeżeli jest to możliwe, odstąpienie od odbioru przesyłki. Jeżeli uszkodzona przesyłka zostanie dostarczona, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu do Sklepu przez e-mail, telefonicznie lub formularz kontaktowy. W celu ułatwienia dochodzenia roszczeń z tytułu reklamacji prosimy, jeżeli jest to możliwe, o protokolarne potwierdzenie uszkodzenia w obecności przedstawiciela firmy przewozowej.

Odebranie przesyłki przez Klienta oznacza przeniesienie na niego ewentualnych roszczeń wobec przewoźnika w związku z uszkodzeniem przesyłki (na podstawie art. 75 ust. 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe).

10. 2. Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

a - szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

b - zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

c - ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika, szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem. (na podstawie art. 76 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe).

§ 11
Dane osobowe

 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
 3. 3. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę.
 4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia pisząc na biuro@decoren.pl
 7. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych,
  powierzać przetwarzanie danych osobowych Klienta innym podmiotom tj. firmie kurierskiej, firmie księgowej. 

§ 12

Polityka prywatności
- dotycząca danych osobowych klientów (w tym klientów sklepu internetowego DECOREN) oraz 
- dotycząca danych osobowych odbiorców przesyłek ze sklepu internetowego DECOREN

 1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć
  Nazywamy się Elektrołuk Łukasz Nieckarz z siedzibą w Lubaczowie i jestem administratorem Twoich danych osobowych. Nasze biuro znajduje się w Lubaczowie (przy ul. Rzemieślnieczej 3). Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail na adres biuro@decoren.pl lub telefonicznie pod nr 605563601

 2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
  Jeśli jesteś naszym klientem (w tym klientem sklepu internetowego DECOREN), przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy z Tobą oraz w celach związanych z realizacją obowiązków podatkowych.
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6. ust. 1 lit. c. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 
  Ponadto podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie.
  Jeśli jesteś klientem sklepu internetowego DECOREN, na podstawie prawnej uzasadnionego interesu przetwarzamy również dane związane z Twoją aktywnością na stronie sklepu internetowego. Przetwarzanie to obejmuje:
  automatyczny odczyt (w chwili korzystania ze sklepu internetowego) unikalnego numeru instalacyjnego Twojej przeglądarki internetowej i następnie wykorzystywanie go do wysyłania Ci wiadomości typu push (get-signal), przy czym dana ta nie jest łączona przez nas z pozostałymi Twoimi danymi osobowymi;
  instalowanie w Twojej przeglądarce plików cookies, powodujących przez określony czas wyświetlanie się reklam naszego sklepu przy przeglądaniu Internetu za pomocą tej przeglądarki.
  Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w innych celach marketingowych (tj. do mailowego zapraszania Cię do skorzystania z organizowanej promocji i przesyłania Ci innych informacji marketingowych, a także do zaproszenia Cię do wyrażenia opinii o naszym sklepie w serwisie Opineo, co obejmuje ujawnienie temu serwisowi Twojego adresu email).
  Zgodę możesz w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) odznaczając odpowiednie pole wyboru w ustawieniach swojego konta.
  Jeśli jesteś osobą wskazaną jako odbiorca towarów zakupionych przez klientów sklepu internetowego DECOREN (niekiedy klient wskazuje członka rodziny, sąsiada, portiera, pracownika, swojego własnego klienta – w wypadku tzw. dropshippingu), przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na przesłance legalizacyjnej z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora. Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć wykonania przez nas umowy z klientem, który wskazał Ciebie jako odbiorcę zakupionego towaru. W dobrej wierze zakładamy, że klient przed podaniem nam Twoich danych uzgodnił to z Tobą, lub też, że odbieranie przesyłek należy do Twoich obowiązków służbowych. Wnioskujemy z tego, że przetwarzając Twoje dane w opisany tutaj sposób, nie robimy tego w innych celach niż te, w których uzyskał je od Ciebie nasz klient.

 3. Jakie dane osobowe przetwarzamy
  Przetwarzamy następujące dane osobowe klientów:
  1. w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku,
  a niekiedy również:
  3. dane kontaktowe niezbędne do realizacji umowy (adres korespondencyjny, adres email, nr telefonu),
  4. dane związane z wykonywaniem przez Ciebie uprawnień z rękojmi lub gwarancji.

  Przetwarzamy następujące dane osobowe klientów sklepu internetowego:
  1. imię i nazwisko,
  2. login,
  3. numer telefonu,
  4. adres email,
  5. adres zamieszkania,
  6. adres, pod który mają zostać wysłane towary,
  7. historia zakupów,
  8. unikalny nr identyfikacyjny przeglądarki internetowej,
  9. w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku,
  a niekiedy również:
  10. dane związane z wykonywaniem przez Ciebie uprawnień z rękojmi lub gwarancji, a także reklamacji usług świadczonych drogę elektroniczną (prowadzenie konta w sklepie internetowym i dostęp do niego).

  Przetwarzam następujące dane osobowe odbiorców:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres dostawy; 
  3. numer telefonu.

 4. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe
  Jeśli jesteś naszym klientem (w tym klientem sklepu internetowego DECOREN), Twoje dane osobowe ujawniamy w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe).
  Możemy też ujawnić Twoje dane osobowe firmie kurierskiej, albo spedycyjnej, która doręczy Ci zakupiony w naszym sklepie towar, lub dostawcom usług płatniczych, jeśli zdecydujesz się na taką formę płatności.

  Dane odbiorców.
  Możemy też ujawnić Twoje dane osobowe firmie kurierskiej, albo spedycyjnej, która doręczy Ci zakupiony w naszym sklepie towar.

 5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
  Jako nasz klient, klient sklepu internetowego DECOREN lub odbiorca, proszę miej świadomość, że Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak to jest niezbędne do celów podatkowych, czyli – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa – przez 5 lat podatkowych. Zapewne dobrze wiesz, że pięć lat podatkowych może oznaczać sześć, a niekiedy prawie siedem lat kalendarzowych.
  Jeśli współpracujemy z Tobą w sposób stały (np. prowadząc dla Ciebie konto w moim sklepie internetowym DECOREN), to oczywiście niektóre Twoje dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy.

 6. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw
  Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

  prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

  Artykuł 15
  Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

  1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  a) cele przetwarzania;
  b) kategorie odnośnych danych osobowych;
  c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
  2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.
  3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
  4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

  prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

  Artykuł 16
  Prawo do sprostowania danych

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

  Artykuł 17
  Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
  2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
  3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
  a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
  d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
  e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

  Artykuł 18
  Prawo do ograniczenia przetwarzania

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
  3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

  Artykuł 21
  Prawo do sprzeciwu

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
  4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
  5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
  6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

  prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

  Artykuł 20
  Prawo do przenoszenia danych

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
  a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
  b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
  Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków. Możesz też skontaktować się z nami w tym celu telefonicznie pod nr +48 12 444 62 47.

 7. Skarga do organu nadzorczego
  Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO.

 8. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami
  Jeśli jesteś naszym klientem lub klientem sklepu internetowego DECOREN, zbieramy Twoje dane osobowe przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Cześć danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości). Niepodanie danych osobowych przez Ciebie niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

 9. Skąd mamy Twoje dane osobowe
  Dane osobowe naszych klientów oraz klientów sklepu internetowego DECOREN pozyskujemy zwykle do nich samych.
  Dane osobowe odbiorców pozyskujemy zwykle od klientów sklepu internetowego DECOREN, którzy wskazali określone osoby jako odbiorców zakupionych towarów.

 10. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie
  Nie dokonujemy profilowania Twoich danych osobowych w rozumieniu przyjętym przez RODO.

   

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych możliwości przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Produkty na stronie www.decoren.pl są przedstawione w sposób najbliższy ich faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd oferowanych produktów. Ze względu na indywidualne ustawienia lub parametry monitora użytkownika mogą zaistnieć niewielkie różnice między zdjęciem a faktycznym kolorem produktu.
 4. Ceny podane w Sklepie Internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej.
 5. Wszystkie zdjęcia oraz materiały video zamieszczone w DECOREN są własnością sklepu DECOREN. Zabrania się jakiegokolwiek ich kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez pisemnej zgody DECOREN
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 874).
 7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2018 roku.
 9. Sklep Internetowy www.decoren.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 10. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania Sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: biuro@decoren.pl

   

Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie https://www.decoren.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia Regulaminu bądź zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dacie złożenia zamówienia.